ליקוריץ

תקנון האתר –

אתר זה שייך לחברת צמח החיים בע"מ (להלן: החברה)  ח.פ. 516020880
כתובת החברה: רח. האשלג 22 חיפה 3295155
טלפון חברה/ מוקד שירות לקוחות: 04-9014848
דואר אלקטרוני של שירות לקוחות: info@licorich.com

תקנון ביצוע תשלומים:

 1. האמור להלן נכון לגבי כל סוג של תשלום, בין אם בכרטיס אשראי ו/או בנק ו/או אפליקציית תשלום ו/או הוראת קבע מכל סוג שהוא ו/או כל פלטפורמה אחרת, ובין אם לגבי רכישה חד פעמית ו/או לגבי רכישה חוזרת ו/או מתמשכת.
 2. אני מצהיר בזאת כי עצם ביצוע העסקה והזנת פרטי התשלום מהווים הסכמתי להצטרף להסדר לפיו אחויב באמצעות הרשאה לצורך ביצוע התשלומים בגין עסקת הרכישה עם החברה.
 3. הסכמתי להסדר זה, בהתקשרותי עם החברה, מהווה כתב הרשאה לכל דבר ועניין, לביצוע חיובים בין אם חד פעמיים ו/או בהוראת קבע, על פי הפרטים שסופקו על ידי לחברה.
 4. ידוע לי כי מיום חתימת הרשאה זו תהא רשאית החברה לגבות תשלומים מאמצעי התשלום שהוזן, לגבי כל עסקה ורכישה שתבוצע על ידי מול החברה.
 5. ידוע לי כי ברגע הזנת אמצעי התשלום חשבוני ו/או כרטיס האשראי יחויב בסכומים מעת לעת בגין סך הפעולות והשירותים אשר סופקו לי במהלך החודש אשר קדם לתאריך החיוב.
 6. חיוב חשבוני ייעשה באופן אוטומטי בגין כל פעולה, שירות או מוצר אשר נרשמו לחובתי במערכת הגבייה של החברה.
 7. ידוע לי, כי במידה וקיימים סכומים שלא שולמו עבור שירותים שהתקבלו טרם הצטרפותי להסדר חיוב להרשאה זו, יחויב חשבוני באמצעות הרשאה זו.
 8. ידוע לי כי העסקה תיחשב כמשולמת במועד ביצוע פירעון התשלום בפועל מכוח ההרשאה.
 9. סכומי החיוב על פי כתב הרשאה זה יופיעו בחשבוניות המס אשר יונפקו על ידי החברה ואשר יישלחו לכתובת אשר נמסרה על ידי ו/או לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידי לחברה.
 10. בחתימתי על כתב הרשאה זה הנני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי בכתובתי ומוותר על כל טענה כנגד החברה בקשר לאי קבלת חשבוניות או כל מידע אחר כתוצאה ממחדלי להודיע לחברה בדבר שינוי כתובתי.
 11. ידוע לי כי החברה אינה מחויבת להחזיק ברשותה חשבוניות או העתקיהם או כל מידע אחר אשר נמסרו על ידי, אף אם הוחזרו כולם או חלקם לשולח מחמת מען שגוי.
 12. חשבוניות המס יכילו ריכוז של כל השירותים, הפעולות או המוצרים אשר סופקו או נרכשו על ידי.
 13. ידוע לי כי החיובים יימשכו על ידי החברה עד לקבלת הודעה כתובה, אשר קבלתה אושרה על ידי החברה, המודיעה על רצוני להספיק את ביצוע החיובים. כל עוד לא הועברה הודעה כתובה, שקבלתה אושרה, לא תהיה לי טענה כלפי החברה בגין ביצוע החיובים, על פי כתב הרשאה זה. לחילופין ובמידה ואבטל את הוראות הקבע באמצעות הבנק ו/או חברת האשראי לפי העניין, אמסור על כך הודעה כתובה לחברה בתוך שלושה ימים מיום ביטול ההרשאה.
 14. החברה לא תהא אחראית בגין נזק או אובדן שיגרם לי כתוצאה משימוש שלא בהתאם להסכם תנאי השימוש שלעיל וזאת בכפוף לכל דין.
 15. ידוע לי כי כל חיוב שבוצע ולא נתקבלה בגינו כל הודעה כתובה בתוך 7 ימים בדבר החיוב, לרבות היקף החיוב, ייראו כחיוב אשר פרטיו הוסכמו ואושרו על ידי.
 16. ידוע לי כי הבנק ו/או חברת האשראי ו/או אפליקציית התשלום, לפי העניין, אינם גורם בעל עניין בהתקשרות שביני לבין החברה ואין להם כל אחריות או חבות כתוצאה מההתקשרות.
 17. ידוע לי פרטיי אשר יימסרו לחברה לצורך ביצוע התשלומים ו/או ההרשאה ישמשו את החברה בלבד, יישמרו ברישומיה בלבד ולא יועברו לכל גורם, מלבד לבנק ו/או חברת האשראי ו/או אפליקציית התשלום, לצורך ביצוע התשלום, כאשר החברה נוקטת באמצעים סבירים לשמירה על פרטי המידע, על פי הוראות כל דין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות.

מדיניות אספקת מוצרים:

 1. האמור להלן נכון לגבי כל התקשרות, בין אם לגבי רכישה חד פעמית ו/או לגבי רכישה חוזרת ו/או מתמשכת.
 2. ידוע לי כי המוצרים בגין כל חיוב יישלחו מבית העסק לא יאוחר מ-5 ימי עסקים, מיום ביצוע החיוב.
 3. שילוח המוצר ללקוח יהיה עד לבית הלקוח, בכל סוג של סוג שילוח שיהא זמין לחברה באותה העת.
 4. עלות השילוח תהא כלולה בתוך המחיר הנקוב באתר ולא ייגבה תשלום נוסף בגין השילוח, למעט בגין מקומות הדורשים שילוח חריג ו/או הובלה חריגה, לרבות אזור מבודד, קומות גבוהות בלא מעלית, כח אדם מיוחד וכיו"ב.
 5. המוצר יגיע לבית הלקוח באריזתו המקורית, כשהוא אטום וסגור מפני שימוש, פתיחת המוצר מאריזתו המקורית תהווה הסכמה לקבלת המוצר כמות שהוא מגיע לבית הלקוח.
 6. אספקת המוצר תתבצע בכפוף לתנאים המופיעים בעמוד המכירה.
 7. ככל שתמורת המוצר תשולם בתשלומים, התשלום הראשון יכיל את עלות השילוח.
 8. זמן האספקה המקסימלי יהא 30 ימי עסקים מיום משלוח המוצר מבית העסק.

מדיניות ביטול והחזר:

 1. ידוע לי כי אי ביצוע הפירעון ו/או ביטול ההוראה ו/או תשלום שלא בידיעת החברה באופן שיגרום לחברה נזק, לרבות בגין מוצרים שסופקו ולא שולמה תמורתם, עשויה לגרום לנקיטת הליכים בגין התמורה שלא שולמה.
 2. כל הודעת ביטול שהיא תימסר לחברה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני מועד ביצוע חיוב. ככל שההודעה תימסר לאחר מועד זה, הוראת הביטול תחול על התשלום הבא לאחר התשלום שיבוצע.
 3. ידוע לי כי בגין מוצר שיושב לחברה באריזתו המקורית, בלא פתיחת אריזת המוצר, בהתחשב באופי המוצר, בתוך 14 יום ממועד קבלתו על ידי הלקוח, יזוכה על ידי החברה בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר המושב והודעת ביטול העסקה על ידי.
 4. ידוע לי כי בגין מוצר שאריזתו נפתחה, ובהתחשב באופי המוצר, לא ניתן יהיה לקבל החזר.
 5. ידוע לי כי מדיניות החברה לביטול עסקה כפופה להוראות הדין הישראלי, לרבות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, לרבות המועדים ודרכי הביטול הנקובים בהם, בשים לב להיות הרכישה רכישה מרחוק, על כל המשתמע מכך.
 6. מוסכם כי החברה רשאית לפי ראות עיניה להפסיק בכל עת את ביצוע החיובים ואת ההתקשרות.

מדיניות אחריות למוצר:

 1. החברה מצהירה בזאת כי המוצר יגיע ארוז ואטום באריזה מקורית המתאימה לסוג ואופי המוצר.
 2. בכל מקרה שהמוצר יגיע לבית הלקוח כשהוא פתוח ו/או פגום ו/או לקוי מסיבה כלשהי, בעת קבלתו, יוחלף המוצר בתוך 7 ימים מיום השבתו לחברה.
 3. החברה מספקת למוצריה אחריות לפי כל דין ולפי התקנים המפורטים להלן בכתב זה.
 4. מוצר החברה מאושר לשימוש ושיווק על ידי משרד הבריאות הישראלי.
 5. מוצר החברה אושר לשימוש והפצה על ידי הרשות למזון ותרופות האמריקאית (FDA) וכן ניתן למוצר תקן תנאי ייצור נאותים (GMP).
 6. מובהר כי החברה מחזיקה בפוליסת ביטוח אחריות מוצר, לרבות נפגעי צד ג', בשל נזקים שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, על פי תנאי הפוליסה.
 7. הלקוח יפנה לחברה בתוך 7 ימים מיום היווצרות טענה כלשהי לגבי אחריות למוצר, בצירוף כל אסמכתא נדרשת להוכחת טענתו. החברה תשיב בתוך זמן סביר לאחר שבדקה את טענות הלקוח.

להוריד את הכולסטרול ב 30 יום!

הספרון הדיגיטלי המופלא

למען הסר ספק, המידע אינו מיועד להנחות את הציבור או לשמש לגביו כהמלצה או הוראה או עצה לשימוש או שינוי או הורדה של תרופה כלשהיא. ואין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. הכתוב באתר אינו מהווה המלצה רפואית מוסמכת.

כל הזכויות שמורות לצמח החיים בע"מ © 2019